Vinare (VNR) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 20 triệu cổ phiếu thưởng

Ngày 15/7 tới đây Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 19,66 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 196,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020 trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán. Dự kiến sau phát hành Vinare tăng vốn điều lệ từ hơn 1.310 tỷ đồng hiện nay lên trên 1.507 tỷ đồng.

BCTC năm 2020 đã kiểm toán của công ty ghi nhận, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm cả năm đạt 1.578 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 311 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 Vinare còn 892 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 211 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 131 tỷ đồng trong quỹ dự trữ bắt buộc và 566 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Vinare (VNR) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 20 triệu cổ phiếu thưởng - Ảnh 1.

Previous post Nhiều doanh nghiệp muốn dừng ‘3 tại chỗ’
Next post Tiềm năng sinh lời của Sun Marina Town từ xu hướng workcation