ĐHĐCĐ thường niên 2021 HTN: Tăng vốn, công bố chiến lược mới

Chia cổ tức 80% bằng cổ phiếu, phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu

Năm 2020, doanh thu thuần của HTN đạt 4.552 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 357 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,7% và 91,1% so với năm 2019. Trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng tiêu cực từ chiến tranh thương mại và gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, Hưng Thịnh Incons đã có một năm ngược dòng thành công khi tất cả chỉ tiêu kinh doanh đều vượt xa so với kế hoạch đề ra. Để trả cổ tức năm tài chính 2020 với tỷ lệ là 80%, HTN sẽ phát hành hơn 39,6 triệu cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.

Năm 2021, HTN đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.782 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 234 tỷ đồng. Đại hội đã đồng thuận thông qua chủ trương phát hành tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Vốn điều lệ hiện tại của Hưng Thịnh Incons là 495 tỷ đồng. Dự kiến sau chia cổ tức và phát hành riêng lẻ, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng lên thành 1.141 tỷ đồng.

HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 bổ sung nhân tố cùng định hướng phát triển mới

Nhân sự HĐQT Hưng Thịnh Incons trong nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 được đại hội thống nhất bầu chọn với 6 thành viên là ông Nguyễn Đình Trung, ông Trương Văn Việt, ông Cao Minh Hiếu, ông Thiệu Lê Bình, ông Lê Nguyễn Hoàng Minh và ông Đặng Văn Vũ Duy. Hội đồng quản trị đã họp bầu ông Nguyễn Đình Trung làm Chủ tịch HĐQT, ông Trương Văn Việt làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và ông Cao Minh Hiếu làm Phó Chủ tịch HĐQT.

ĐHĐCĐ thường niên 2021 HTN: Tăng vốn, công bố chiến lược mới - Ảnh 1.

Previous post Thỏa thuận bí ẩn giữa Apple và Google: Cái bắt tay tỷ đô nhằm kiểm soát Internet toàn cầu
Next post Chứng khoán Mirae Asset: Dư nợ cho vay 14.800 tỷ, lãi ròng quý 3 tăng 65% lên 232 tỷ đồng